Smart Point
czen
czen

Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
pro klienty a dodavatele

dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Společnost poskytuje informace o zpracování osobních údajů, které subjekt údajů správci údajů poskytl v rámci zahájení činnosti při plnění smluvního vztahu:

(1) Správce osobních údajů:

Správci či Zpracovatelé osobních údajů jsou společnosti skupiny PKF APOGEO (PKF APOGEO, s.r.o., PKF APOGEO Esteem, a.s., PKF APOGEO Audit, s.r.o., PKF APOGEO Group, SE, PKF APOGEO Transactions, s.r.o., SMART Office & Companies s.r.o., PKF Family Office, s.r.o., PKF APOGEO Payroll, s.r.o., PKF APOGEO Tax, s.r.o., PKF APOGEO Accounting, s.r.o., PKF APOGEO Verifica, s.r.o. a PKF APOGEO Special Services, s.r.o.)

Kontaktní osoba: Petr Rada
tel: +420 267 997 766
e-mail: rada@apogeo.cz

(2) Účel zpracování:

Správce/Zpracovatel údajů bude zpracovávat osobní údaje subjektu údajů pro účely plnění smluvního vztahu ve sjednané oblasti včetně souvisejících činností.

(3) Právní základ:

 • Souhlas subjektu údajů: pro pořízení a užití fotografie na webu, sociálních sítích společnosti k propagačním účelům, pro pořízení a uchování kopií dokladů či pro jiné marketingové účely
 • Plnění či uzavření smlouvy: pro účely dodání sjednaných služeb
 • Právní povinnost (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě; zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)
 • Oprávněný zájem: Osobní údaje, vedené interním systému, mohou být uchovány v rámci evidence, zpětné dohledatelnosti či obhajoby právních nároků Správce/Zpracovatele. Z důvodů poskytování informací souvisejících s objednanou službou může být email použit k zaslání těchto zpráv.

(4) Zpracovatelé osobních údajů:

Osobní údaje mohou být správcem/zpracovatelem údajů v rámci plnění smlouvy poskytnuty k dalšímu zpracování externím poskytovatelům účetních, mzdových, daňových, notářských, auditorských či právních služeb, jejichž konkrétní kategorie budou subjektům údajů sděleny na vyžádání.

V souladu s odstavcem (48) GDPR mohou mít Správci, kteří jsou součástí skupiny podniků nebo instituce přidružené k ústřednímu orgánu, oprávněný zájem na předání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní administrativní účely.

(5) Další příjemci:

Správce/Zpracovatel údajů může z důvodu oprávněného zájmu či plnění smlouvy zpřístupnit poskytnuté osobní údaje správcem/zpracovatelem údajů pověřeným smluvním partnerům v oblasti IT služeb a technologií, marketingových služeb, poradenských služeb, certifikačních služeb, jejichž konkrétní kategorie budou subjektům údajů sděleny na vyžádání.

Z důvodu potřebného přenosu, zálohování a archivace elektronických dat mohou být osobní údaje poskytovány mimo EU (ověřené cloudové služby se servery mimo EU).

(6) Další třetí strany:

Správce/Zpracovatel údajů poskytuje z důvodu státního dozoru, prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům, jež jsou oprávněni ke zpracování osobních údajů.

(7) Jiné účely zpracování:

Správce/Zpracovatel údajů může použít poskytnuté osobní údaje i pro obchodní a marketingové účely v rámci oprávněného zájmu nebo po udělení souhlasu.

(8) Doba uložení osobních údajů:

Správce/Zpracovatel údajů uchovává osobní údaje po dobu trvání plnění smluvního vztahu a dále po dobu, kterou mu ukládají zákonné předpisy. Výjimkou může být uchování osobních údajů pro obchodní a marketingové účely.

(9) Automatizované zpracování osobních údajů:

Ve společnosti nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů.

(10) Práva subjektu údajů:

Právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, správce údajů je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu a doplnění osobních údajů – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

Právo na výmaz – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud:

 • osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
 • subjekt údajů odvolá souhlas k zpracování osobních údajů
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 • uchování osobních údajů nepředepisují další relevantní zákonné předpisy
 • se nejedná o veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví, archivace, vědeckého či historického výzkumu, statistiky
 • se nejedná o výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů v odůvodněných případech omezil zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Automatizované individuální rozhodování – subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud toto není nezbytné pro plnění smlouvy.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu – subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, tzn. Úřadu pro ochranu osobních údajů.

(11) Neposkytnutí osobních údajů:

Subjekt údajů musí poskytnout osobní údaje ze zákonných důvodů nebo uvedené v obchodní smlouvě, v opačném případě by bylo znemožněno plnění obchodní smlouvy.

(12) Další ustanovení:

Pokud subjekt údajů neposkytne správci údajů souhlas k nakládání s osobními údaji nebo neuzavře se správcem/zpracovatelem obchodní vztah a nejsou pro zpracování žádné jiné důvody, budou jeho osobní údaje v písemné podobě skartovány a v elektronické podobě smazány.

Další osobní údaje, které subjekt údajů neposkytl správci údajů osobně, mohou být získávány z veřejně přístupných zdrojů.

Údaje zpracovávané skupinou PKF APOGEO, jejíž součástí je značka SMART resp. SMART Office & Companies, s.r.o., z pozice Zpracovatele osobních údajů jsou zpracovávány v souladu s GDPR na základě pokynů jednotlivých Správců osobních údajů a bez jejich pověření tedy není možné s údaji pracovat jinak mimo sjednané činnosti.

Cookies

Náš web používá cookies. Díky tomu vám můžeme nabídnout uživatelský zážitek více efektivní. Souhlas k ukládání cookies udělíte kliknutím na políčko „Souhlasím".
Souhlas můžete odmítnout zde.