Smart Point
czen
czen

Nové podmínky pro výkon funkce člena voleného orgánu a Evidence vyloučených osob

Donedávna platily tyto podmínky způsobilosti pro výkon funkce člena voleného orgánu (jednatel, člen představenstva, dozorčí rady atd.)

  • plná svéprávnost
  • bezúhonnost ve smyslu živnostenského zákona
  • neexistence překážek provozování živnosti dle živnostenského zákona.

Od 1.7.2023 platí nové podmínky, které jsou zakotveny v ust. §46z.č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:

a) neexistence pravomocného rozhodnutí orgánu veřejné moci, kterým je uložen zákaz výkonu funkce člena řídícího, kontrolního nebo správního orgánu (v poměrech českého právního řádu úspěšně uplatněná diskvalifikační žaloba);

b) neexistence pravomocného rozhodnutí orgánu veřejné moci, kterým je uložen zákaz výkonu činnosti související s činností obchodní korporace, v níž osoba, které byl zákaz udělen, působí jako člen voleného orgánu;

c) neexistence pravomocného odsuzujícího rozsudku za taxativně vymezené trestné činy; a

d) neexistence prohlášení konkursu na majetek osoby, která se má stát členem voleného orgánu.

Rozhodnutím orgánu veřejné moci se přitom rozumí nejen rozhodnutí orgánu veřejné moci České republiky, ale i rozhodnutí orgánu veřejné moci členského státu EU, státu Evropského hospodářského prostoru, rozhodnutí mezinárodní organizace nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci jiného státu z důvodů obdobných pro jeho uložení v České republice, jde tedy i o rozhodnutí v řízení o správním deliktu.

Informační povinnost členů volených orgánů

Kdo se má stát členem voleného orgánu, je povinen předem informovat společnost o skutečnostech, které představují překážku výkonu funkce nebo by k jejímu vzniku důvodně vést mohly. Stejnou povinnost má ten, u koho taková skutečnost nastala během výkonu funkce.

Členům volených orgánů obchodních korporací, kteří nová kritéria nesplňují, funkce ze zákona končí 1. října 2023.

Evidence vyloučených osob

Došlo proto ke zřízení nového neveřejného rejstříku, v němž budou zapsány osoby, které nemohou vykonávat funkci člena voleného orgánu obchodní korporace. 
Údaje o překážkách budou do evidence zapisovány postupně, jak budou vznikat. Překážky dle písm. a) shora vzniklé před 1. 7. 2023 se v evidenci neobjeví, 
kdežto údaje o překážkách podle písm. b) až  d) shora které ke dni 1. 7. 2023 stále trvají, se do evidence propíší ve lhůtě 1 měsíce.

V budoucnu by v rámci systému BRIS (Business Registers Interconnection System) mělo dojít také k propojení s obchodními rejstříky ostatních členských států Evropské unie.

Cookies

Náš web používá cookies. Díky tomu vám můžeme nabídnout uživatelský zážitek více efektivní. Souhlas k ukládání cookies udělíte kliknutím na políčko „Souhlasím".
Souhlas můžete odmítnout zde.